بنر 120 * 240
مقاله

دانلود مقاله بررسی و استنباط تعمیم گامای تولیدی خانواده بتا در 26 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم نوین کمیتی برای حل مساله NPC در 9 صفحه word از بانو ارت .

500 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت مرتون در 12 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله آنالیز همگرایی روش گوس سایدل با پیش شرط برای ماتریس H در 10 صفحه word از بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم امتیازدهی کارآمد مدل ترکیبی گاوس با شناسایی گوینده در 9 صفحه word ازبانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 21 صفحه اي با موضوع قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 27 صفحه اي با موضوع مدلسازي زنجيره تأمين با استفاده از يك شبكه صفي آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب