بنر 120 * 240
مقاله

دانلود ترجمه مقاله رابطه سرعت برشی،حرارت و ویسکوزیته در قسمت کم عمق زمین در 30 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 21 صفحه ای با موضوع مقاله بررسی تاثیر تغییر اقلیمی بر روی هیدرولوژی تالاب های کوچک جلگه ها آماده دانلود از سایت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 7 صفحه ای با موضوع بررسی توسعۀ میکروساختار بوکسیت هندی و رفتار زینتر آماده دانلود از سایت بانو ارت.

8,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 23 صفحه اي با موضوع تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی در کشور یونان آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 21 صفحه اي با موضوع نظریه زمین در حال گسترش و دینامیک زلزله در سوماترا آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 22 صفحه اي با موضوع کنترل آب فاضلاب های نوظهور برای مناطق مبدا حساس آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 28 صفحه اي با موضوع مدل انتخابي براي موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی آماده دانلود از سايت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب