بنر 120 * 240
مقاله

دانلود مقاله الگوریتم امتیازدهی کارآمد مدل ترکیبی گاوس بر مبنای شناسایی گوینده در 9 صفحه word از سایت بانو ارت .

500 / 11 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 23 صفحه ای با موضوع روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس برای مدل ارزیابی عملکرد آماده دانلود از سایت بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان در 27 صفحه از بانو ارت .

19,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 3 صفحه اي با موضوع بررسي بخش کشاورزی و تراکم صنعتی آماده دانلود از سايت بانو ارت .

6,500 تومان ادامه مطلب
مقاله

مقاله 18 صفحه ای با موضوع راهنمای تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات در یک واحد تولیدی آماده دانلود از سایتبانو ارت .

4/500 تومان ادامه مطلب