بنر 120 * 240
مقاله

ترجمه مقاله کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در 23 صفحه word از بانو آرت .

000 / 20 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله وفاداری به یک نام تجاری با استفاده از مدیریت تعهد انجمن نام تجاری در 21 صفحه word از بانو آرت .

500 / 18 تومان ادامه مطلب
مقاله

ترجمه مقاله واکنش سرمایه گذار به مدیریت سود در 27 صفحه word از بانو آرت .

500 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله تحلیل تجربی کاهش زمان در اجرای برنامه منابع سرمایه ای در 30 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی راهکار های تفسیر نردبانی در پژوهش بازاریابی در 14 صفحه word از بانو ارت .

500 / 12 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود مقاله بررسی رابطه ویژگی کاری و انگیزه کار و رضایت شغلی در 17 صفحه word از بانو ارت .

500 / 14 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کشف صلاحیت بر کارآفرینی استراتژیک در 21 صفحه word از بانو ارت .

500 / 16 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی با روش مبتنی بر قرآن کریم در 12 صفحه word از بانو ارت .

800 / 10 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله بازبيني متدلوژي و كاربرد سيستم خبره از 1995 تا 2004 میلادی در 15 صفحه word از بانو ارت .

800 / 13 تومان ادامه مطلب
مقاله

دانلود ترجمه مقاله موازنه پویا در بکار گیری رایانش ابری با کاربرد نظریه فیلد میانگین در 16 صفحه word از بانو ارت .

500 / 19 تومان ادامه مطلب